Is u graag van dienst voor:Spelende kinderen
Reglementen, protocollen en huisregels voor instellingen

Convenanten voor wijk - en buurtteams, netwerken, samenwerkingsverbanden, Centra voor Jeugd en Gezin, veiligheidshuizen en voor samenwerking in de groepsaanpak.

Beleidsadvisering in verband met de transitie van de jeugdzorg

Korte en praktische bij-  of nascholing van professionals over o.a.:

    -     dossiervorming,

    -      privacy en beroepsgeheim,

    -      meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling,

    -      uitwisselen van informatie over cliënten in wijkteams en andere samenwerkingsverbanden,

    -      ouderlijk gezag, omgang, juridische positie van ouders en kinderen.

Beleidsadvisering over de juridische aspecten van (jeugd)zorg, (jeugd)gezondheidszorg en welzijn.

Toegankelijk geschreven handleidingen voor beroepskrachten en brochures voor cliënten over hun (rechts)positie.